niedziela, 30 sierpnia 2015

Witam po przerwie!

Czytelnicy mojego bloga zauważyli trwające 4 miesiące milczenie. W tym czasie nie został opublikowany żaden wpis. Po krótkiej przerwie wracam do pisania. W kwietniu i czerwcu br. ukazały się dwa moje artykuły opublikowane na portalu planergia.pl, tj.:
1. Czy fotowoltaika jest opłacalna?
2. Instalacje hybrydowe

Miło mi podzielić się z Państwem tą informacją. Zapraszam do śledzenia bloga oraz portalu planergia.pl

Serdecznie pozdrawiam!

poniedziałek, 13 kwietnia 2015

Jak wykorzystać energię elektryczną wytworzoną przez ogniwa fotowoltaiczne?

Instalacje wykorzystujące odnawialne źródła energii (OZE) stają się coraz popularniejsze. Mieliśmy niedawno bum na kolektory słoneczne, a obecnie jesteśmy świadkami wzrostu zainteresowania ogniwami fotowoltaicznymi i małymi turbinami wiatrowymi. W przeciwieństwie do kolektorów słonecznych, które wytwarzają energię cieplną, mającą zastosowanie do ogrzewania wody, ogniwa fotowoltaiczne i turbiny wiatrowe służą do budowania elektrowni. Gospodarstwa domowe, gospodarstwa rolne, przedsiębiorstwa inwestujące w ogniwa i turbiny stają się prosumentami. Wytwarzają energię elektryczną na własne potrzeby z możliwością odsprzedaży nadwyżek energii do sieci elektroenergetycznej.

Grafika 1: Ogniwa fotowoltaiczne


W dzisiejszym wpisie wspomnę krótko o wykorzystaniu energii elektrycznej na własne potrzeby. Jedną z opcji możliwych do zastosowania jest magazynowanie nadmiaru energii w formie ciepła. Posłużyć do tego może pomp ciepła za sprawą inteligentnego sterowania jej pracą. W ten sposób otrzymujemy instalację hybrydową, tj. ogniwa fotowoltaiczne + pompa ciepła.

Grafika 2: pompy ciepła marki WATT


Działanie takiej instalacji hybrydowej polega na produkcji energii elektrycznej na własne potrzeby, tj. zasilenie sprężarki pompy ciepła, natomiast nadwyżki energii oddawane są do sieci elektroenergetycznej. W ten sposób pompa ciepła jest zasilana "darmową energią elektryczną" wytworzoną przez małą elektrownię fotowoltaiczną. To z kolei prowadzi do znacznego obniżenia kosztów eksploatacji pompy ciepła, która do działania potrzebuje przecież prądu elektrycznego. Pompa ciepła w zależności od typu posłuży do ogrzewania wody użytkowej (CWU) oraz do ogrzewania budynku (CO). Oczywiście należy zwrócić uwagę, że sprawność elektrowni fotowoltaicznej będzie zróżnicowana w zależności od pory roku.
 
Zaprojektowanie i wykonanie instalacji hybrydowej, obejmującej małą elektrownię fotowoltaiczną i pompę ciepła do CWU, CO nie wymaga wielkiej filozofii. Wystarczy pomyśleć o takim rozwiązaniu już na etapie projektowania budynku lub jego termomodernizacji.

Masz pytania, wątpliwości? Napisz do nas! Chcesz się podzielić swoimi przemyśleniami? Skomentuj ten wpis!

Skorzystaj z formularza wyceny instalacji hybrydowej!


środa, 8 kwietnia 2015

Program Prosument - wykaz wymaganych dokumentów opublikowany przez BOŚ

Przyszli inwestorzy - prosumenci instalacji OZE z nieukrywaną niecierpliwością oczekują uruchomienia programu Prosument. Pisaliśmy o tym w tym wpisie KLIKNIJ TUTAJ. Program ten przewiduje dofinansowanie inwestycji w małe instalacji OZE (małe elektrownie fotowoltaiczne, małe elektrownie wiatrowe, instalacje hybrydowe, itp.) realizowane przez osoby fizyczne, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe. Początkowo przewidywano rozpoczęcie jego realizacji z dniem 1 kwietnia br. Termin ten został przesunięty na 24 kwietnia br. Operatorem programu jest Bank Ochrony Środowiska (BOŚ), który opublikował wykaz wymaganych dokumentów. Poniżej przedstawiamy skrótową informację.Program jest skierowany do:
 • Osób fizycznych posiadających prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym albo prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w budowie (prawo własności, współwłasność);
 • Wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych zarządzających budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi (prawo własności, użytkowanie wieczyste).

Wzory wymaganych dokumentów do złożenia wniosku w celu pozyskania kredytu z dotacją:
 • Wniosek  o udzielenie EKOkredytu Prosument wraz z dotacją;
 • Wniosek  o udzielenie EKOkredytu Prosument wraz z dotacją;
 • Harmonogram rzeczowo-finansowy do wniosku;
 • Karta informacyjna Klienta odrębna dla każdego Wnioskodawcy;
 • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis;
 • Oświadczenie Producenta urządzeń  o posiadaniu gwarancji bankowej;
 • Oświadczenie Wykonawcy instalacji  o posiadaniu gwarancji bankowej;
 • Gwarancji bankowej dla Producenta urządzeń;
 • Gwarancji bankowej dla Wykonawcy instalacji;
 • Zaświadczenie o dochodach.
Wzory wymaganych dokumentów do uruchomienia kredytu i  wypłaty dotacji
 • Oświadczenie o trwałości przedsięwzięcia;
 • Protokół końcowego odbioru przedsięwzięcia i przekazania do eksploatacji.

Uzyskanie dofinansowania będzie przebiegać w 3 etapach:

ETAP - 1 - UZYSKANIE KREDYTU

Wymagane dokumenty:
 • Zaświadczenie o dochodach lub inne dokumenty potwierdzające źródła i wysokości dochodu;
 • Wniosek o udzielenie Kredytu wraz z dotacją;
 • Projekt instalacji;
 • Dokumenty potwierdzające prawo dysponowania budynkiem mieszkalnym lub budynkiem mieszkalnym w budowie;
 • Kopia prawomocnego pozwolenia na budowę lub kopia zgłoszenia zamiaru wykonywania budowy lub robót budowlanych z potwierdzonym wpływem przez właściwy organ lub oświadczenie, że do realizacji przedsięwzięcia nie jest wymagane zarówno pozwolenie na budowę, jak i zgłoszenie zamiaru wykonywania robót budowlanych (jeśli dotyczy);
 • Dokumenty służące do oceny dopuszczalności pomocy de minimis – w przypadku, gdy dofinansowanie stanowi pomoc publiczną (jeśli dotyczy);
 • Oświadczenie, że wnioskodawca nie uzyskał i nie będzie się ubiegał o dofinansowanie całych lub części kosztów przedsięwzięcia, objętych finansowaniem w ramach programu priorytetowego z innych środków publicznych;
 • Dokumenty tożsamości oraz  inne dokumenty wymagane przez Bank lub NFOŚiGW.

ETAP - 2 - URUCHOMIENIE KREDYTU I WYPŁATA DOTACJI

Zawarcie umowy kredytu wraz z dotacją;
 • Przedłożenie umowy z wykonawcą;
 • Przedstawienie gwarancji producenta urządzeń wchodzących w skład finansowanej instalacji;
 • Ustanowienie prawnych zabezpieczeń spłaty kredytu;
 • Wniesienie prowizji przygotowawczej;
 • Przedłożenie protokołu potwierdzającego końcowy odbiór przedsięwzięcia;
 • Przedłożenie umowy z zakładem energetycznym;
 • Przedłożenie faktur potwierdzających poniesienie kosztów kwalifikowanych (zrealizowanie inwestycji).

ETAP - 3 - UTRZYMANIE DOTACJI

By utrzymać przyznaną dotację należy:
 • Utrzymać efekt przedsięwzięcia (wykonana instalacja OZE wraz z przyjętymi wskaźnikami efektywności) przez okres nie krótszy niż trzy lata, licząc od dnia jego osiągnięcia, tj. zrealizowania przedsięwzięcia (Okres Trwałości);
 • Przekazywać  dane o wielkości produkcji energii przez zbudowaną instalację OZE zgodnie z warunkami określonymi w umowie o kredyt wraz z dotacją;
 • Przechowywać wszelkie dokumenty dotyczące kredytu wraz z dotacją oraz realizacji przedsięwzięcia przez okres nie krótszy niż 5 lat liczonych od upływu roku kalendarzowego, w którym uzyskano dotację;
 • Umożliwić przeprowadzenie przez Bank oraz NFOŚiGW (lub osoby wskazane) kontroli realizacji przedsięwzięcia i kontroli jego trwałości.

Więcej informacji można uzyskać w naszym biurze obsługi klienta: 
Tel.: +48 726 543 364, e-mail: biuro@solus-solution.com

Zapewniamy kompleksową obsługę inwestycji:
 • Doradztwo techniczne;
 • Projekty instalacji;
 • Pomoc doradcza w uzyskaniu dofinansowania;
 • Wykonawstwo instalacji;
 • Obsługa gwarancyjna i pogwarancyjna.

Nie zwlekaj! Wykonaj pierwszy krok i zamów bezpłatną wycenę instalacji:

http://solussolution.blogspot.com/2013/02/jak-zamowic-wycene-naszych-usug.html


Wpis przygotowany na podstawie informacji opublikowanych przez BOŚ.

wtorek, 31 marca 2015

Energetyka rozproszona szansą dla gospodarstw domowych, przedsiębiorstw i gospodarstw rolnych

Energetykę rozproszoną tworzą tzw. małe jednostki wytwórcze, które w przeciwieństwie do energetyki tradycyjnej (węglowej, atomowej) nie są skoncentrowane w określonych miejscach, lecz są rozproszone na danym obszarze, np. regionie, kraju. Małe jednostki wytwórcze wykorzystują dostępne odnawialne oraz niekonwencjonalne źródła energii. Służą one do wytwarzania energii elektrycznej, cieplnej na własne potrzeby wytwórcy, z możliwością dzielenia się nadmiarem energii z innymi (odsprzedaż).

Ogniwa fotowoltaiczne na dachach budynków gospodarskich

Po tym krótkim wstępie ktoś może zapytać o przykłady małych jednostek wytwórczych. Przykładami urządzeń energetyki rozproszonej są m.in.:
 • Kolektory słoneczne - źródło energii cieplnej do przygotowania ciepłej wody użytkowej (CWU).
 • Pompy ciepła - źródło energii cieplnej do ogrzewania budynków i CWU.
 • Ogniwa fotowoltaiczne - źródło energii elektrycznej, służące do budowania elektrowni fotowoltaicznych, w tym przypadku są to małe elektrownie fotowoltaiczne.
 • Małe turbiny wiatrowe - źródło energii elektrycznej, służące do budowania małych elektrowni wiatrowych (przydomowych).
 • Biogazownie i mikrobiogazownie - źródło energii cieplnej i elektrycznej. Więcej informacji o biogazowniach można uzyskać klikając na ten LINK.
 • Małe elektrownie wodne - źródło energii elektycznej.
 • Kogeneracja - źródło energii elektrycznej i cieplnej. Więcej informacji na temat kogeneracji można uzyskać klikając na ten LINK.
 • Ogniwa paliwowe - źródło energii elektrycznej. Więcej informacji o ogniwach paliwowych można uzyskać klikając na ten LINK.
 • Układy (instalacje) hybrydowe powstałe z połączenia wyżej wymienionych źródeł energii.

Biogazowania, źródło: Wikipedia

W rozwoju energetyki rozproszonej w Polsce bardzo ważne jest tworzenie efektywnych energetycznie i bazujących na  odnawialnych źródłach energii domów, gospodarstw rolnych, przedsiębiorstw, osiedli mieszkaniowych, gmin. Mamy w naszym kraju około 2,5 mln gospodarstw rolnych, 3 mln gospodarstw domowych. To jest ogromny potencjał dla rozwoju energetyki rozproszonej. Kilka milionów obywateli ma potencjalną szansę stania się prosumentami. Kim jest prosument? Najprościej wytwarza energię na własne potrzeby, a nadwyżkę odprowadza (odsprzedaje) do sieci, dzieląc się z innymi.

Główne korzyści wynikające z inwestowania w energetyką rozproszoną:
 • Zwiększenie niezależności energetycznej społeczeństwa poprzez stworzenie grupy prosumentów.
 • Zwiększenie niezależności energetycznej gmin, regionów i kraju poprzez stworzenie silnego wzmocnienia energetyki tradycyjnej przez energetykę prosumencką.
 • Efekt ekologiczny - zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska.

Masz pytania, wątpliwości? A może chcesz się podzielić swoimi przemyśleniami? Skomentuj ten wpis!


Zamów bezpłatną wycenę instalacji energetyki rozproszonej! 
KLIKNIJ NA PONIŻSZY BANER!

http://solussolution.blogspot.com/2013/02/jak-zamowic-wycene-naszych-usug.html

środa, 25 marca 2015

Wybór optymalnego miejsca pod instalację fotowoltaiczną

Z początkiem kwietnia rusza realizacja programu Prosument. Pisaliśmy o nim w tym wpisie >>>TUTAJ<<<. Program umożliwia otrzymanie dofinansowania m.in. do małych przydomowych elektrowni fotowoltaicznych (PV). Warto skorzystać z okazji i wspomnieć kilka słów na temat optymalnego wyboru miejsca na instalację fotowoltaiczną. 


Planując własną małą elektrownię fotowoltaiczną warto brać szereg czynników pod uwagę, a wśród nich:

1. Optymalne ustawienie modułów fotowoltaicznych - w kierunku południowym. Jeśli planujemy montaż paneli na dachu, a nie ma możliwości wykorzystania południowej połaci, można wykorzystać połacie wschodnia i zachodnią. Wymagać to będzie niestety zwiększenia mocy instalacji poprzez dodanie dodatkowych modułów.

2. Zacienienia - należy wystrzegać się zacienień powodowanych przez naturalne elementy otoczenia, jak np. gałęzie, ściany budynku, itp. Zaleca się także montowanie paneli PV w taki sposób, aby uniknąć powstawania zacienień. Dotyczy to przede wszystkim instalacji na dachach płaskich i na gruncie. Dlaczego unikamy zacienień? Obniżają efektywność instalacji.

3. Kąt nachylenia - w warunkach polskich optymalny kąt nachylenia modułów fotowoltaicznych wynosi 30-35 stopni. Przy takim kącie roczne uzyski energetyczne są najwyższe. Zmieniając kąt nachylenia modułów obniżamy tym samym sprawność instalacji. Możemy to zrekompensować zwiększając ilość modułów.

Masz pytania, wątpliwości? Zapraszamy do kontaktu z biurem obsługi klienta.

A może chcesz zamówić bezpłatną wycenę instalacji fotowoltaicznej?

 Wypełnij nasz formularz!

niedziela, 15 marca 2015

Darmowa energia ze słońca i biomasy. Na ile źródła energii odnawialnej ze słońca i biomasy są opłacalne??

W zdominowanej w naszym kraju energetyce przez węgiel, stopniowo przebijają się odnawialne źródła energii - ze słońca, biomasy, wiatru, itp. Powstaje coraz więcej inicjatyw zachęcających do zwrócenia uwagi na OZE. Wśród nich jest niniejszy blog oraz działania realizowane przez rozmaite agencje, organizacje pozarządowe, itd.

Dzięki uprzejmości Wielkopolskiej Agencji Zarządzania Energią zamieszczamy krótki film wyprodukowany przez Agencję, poświęcony wykorzystaniu energii ze słońca i biomasy. Dają one bowiem szerokie możliwości zastosowania w gospodarstwach domowych, gospodarstwach rolnych i w innych miejscach. Umożliwiają zaprojektowanie i zbudowanie elektrowni fotowoltaicznych, biogazowni, kotłowni na biomasę, itp. W filmie jest mowa m.in. o "współspalaniu" biomasy w elektrowniach. Autor niniejszego wpisu nie jest zwolennikiem takiego sposobu zagospodarowaniu biomasy. Jest to bowiem "listek figowy", mający zakryć zapóźnienia polskiej energetyki. Zapraszamy "na projekcję".środa, 11 marca 2015

Na jakie instalacje OZE można uzyskać dofinansowanie z Prosumenta?

Inwestorzy planujący inwestycje we własne instalacje OZE - małe elektrownie fotowoltaiczne (PV), pompy ciepła, systemy hybrydowe, itp. z pewnym zniecierpliwieniem oczekują podpisania niedawno uchwalonej ustawy o odnawialnych źródłach energii, co powinno nastąpić już w marcu. Planując własną instalację OZE warto rozglądnąć się za źródłami dofinansowującymi tego typu inwestycje. Są wśród nich środki regionalnych funduszy ochrony środowiska. Największe zainteresowanie inwestorów wzbudzi jednak zapewne program Prosument wdrażany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Poniżej zamieszczamy skrótowe informacje dotyczące zasad programu.


W kwietniu br. zostanie uruchomiony program Prosument, przy współpracy z Bankiem Ochrony Środowiska, który dofinansowywał będzie instalacje do produkcji energii elektrycznej oraz do produkcji ciepła i energii elektrycznej:
a) źródła ciepła opalane biomasą - w tym kotły na biomasę,
b) pompy ciepła - gruntowe, powietrzne do centralnego ogrzewania i przygotowania wody użytkowej
c) kolektory słoneczne,
d) systemy fotowoltaiczne - czyli małe elektrownie fotowoltaiczne,
e) małe elektrownie wiatrowe,
f) mikrokogeneracja.


Dopuszczalny będzie zakup i montaż instalacji równolegle wykorzystującej więcej niż jedno odnawialne źródło energii elektrycznej lub więcej niż jedno odnawialne źródło ciepła w połączeniu ze źródłem (źródłami) energii elektrycznej, o ile będzie to uzasadnione technicznie i ekonomicznie.

Inwestor zainteresowany skorzystaniem z finansowania będzie zobowiązany do zaciągnięcia nisko oprocentowanego kredytu w BOŚ. Dofinansowanie będzie polegać na częściowym umorzeniu kredytu. W 2015 r. będzie ono wynosić odpowiednio:
 • do 20% - inwestycje  w instalacje grzewcze,
 • do 40% - inwestycje w instalacje do produkcji energii elektrycznej.

Masz pytania? Chcesz zainwestować we własną instalację OZE? 
Skorzystaj z naszych formularzy wyceny:


http://solussolution.blogspot.com/2013/02/jak-zamowic-wycene-naszych-usug.html


Zapraszamy także do kontaktu z Biurem Obsługi Klienta:
Telefonicznie: +48 726 543 364 oraz elektronicznie: biuro@solus-solution.com